PROCES INWESTYCYJNY

Faza przedinwestycyjna:

 • Określenie przez inwestora potrzeb i wymagań oraz rozpoznanie różnych możliwości inwestycyjnych,
 • Wariantowe opracowanie pomysłów inwestycyjnych,
 • Pełne określenie decyzji inwestycyjnych.

Faza inwestycyjna:

 • Zakup działki,
 • Opracowanie mapy do celów projektowych (sytuacyjno-wysokościowa i mapa ewidencyjna wraz z wypisem z rejestru gruntów),
 • Uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy (DZ) – jedynie w przypadku, gdy dla terenu inwestycji nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania terenu,
 • Uzyskanie prawa do terenu pod przyszłą inwestycję,
 • Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnej z treścią zapisów w planie lub spełniającej wymogi decyzji WZ,
 • Uzyskanie Pozwolenia na Budowę,
 • Umowy na dostawę mediów (energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej, odbiór nieczystości płynnych),
 • Pozyskanie wykonawcy i ustanowienie kierownika budowy,
 • Zgłoszenie w Urzędzie przystąpienia do robót budowlanych,
 • Budowa, wykonanie przyłączy do budynku,
 • Przygotowanie do eksploatacji,
 • Zgłoszenie do użytkowania